POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovaj dokument o ličnim podacima (u daljem tekstu „Politika privatnosti“) ima za cilj da obavesti sve zainteresovane fizičke osobe (u daljem tekstu „Vi“ ili „Vaš“ / „vaš“) o načinu na koji INNOTECH (kao što je ovde definisano) prikuplja i koristi Podatke (kao što je ovde definisano) i načinu na koji možete kontrolisati tu upotrebu.

 Ova Politika privatnosti opisuje opšte mere koje sprovodi INNOTECH radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite podataka koje prikuplja putem veb stranice http://smartleg.com/rs (u daljem tekstu „Veb lokacija“).

Ova Politika privatnosti čini sastavni deo Uslova korišćenja.

 Definicije:

„Kontrolor: označava entitet koji određuje načine obrade podataka i sredstva za obradu podataka.

 „Obrađivač“: znači fizičko lice ili entitet koji obrađuje podatke u ime kontrolora.

 „Obrada: označava bilo koju operaciju koja se vrši sa podacima, bilo automatizovano ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmene, preuzimanje, konsultacije, upotreba, otkrivanje, širenje ili na neki drugi način stavljanje na raspolaganje, poravnavanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 „Podaci: su sve informacije koje se odnose na identifikovanu fizičku osobu ili onu fizičku osobu koja se može identifikovati. Fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može direktno ili indirektno identifikovati, posebno referenciranjem na identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za identitet te fizičke osobe.

 

 

Identitet i detalji kontrolora

Veb stranicu vodi Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL SAS, sa sedištem u ulici Aristide Briand 22, 94110 ARCUEIL, Francuska, registrovan u Registru privrednih i privrednih društava Crteteil pod RCS brojem B 317 552 743 (u daljem tekstu: INNOTECH "Ili" Mi "ili" Naši "/" Nas ".

 U svojstvu kontrolora INNOTECH obrađuje vaše podatke prikupljene preko veb lokacije.

 INNOTECH poštuje vaš privatni život i obavezuje se na prikupljanje i obradu Vaših podataka na odgovoran način, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/676 o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podaka (u daljem tekstu: GDPR).

 Za svako pitanje vezano za prikupljanje i obradu Vaših podataka koje obavlja INNOTECH, molimo da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka (u daljem tekstu: DPO) e-mailom na: dpo@innothera.com

 

 

 

Prikupljeni podaci

Podaci prikupljeni od strane INNOTECH-a za dole navedene svrhe mogu uključivati:

 • E-mail
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresu
 • Zanimanje

U svakom slučaju, prikupljeni podaci biće ograničeni na podatke potrebne za svrhe detaljno opisane u daljem tekstu „Svrha“.

 

 

Svrha

INNOTECH obrađuje vaše podatke samo za definisane, specifične i zakonite svrhe i obavezuje se da ih neće naknadno obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhama navedenim u nastavku i čija lista nije iscrpna. Podaci mogu biti korišćeni za:

 

 • Omogućavanje pristupa našim mrežnim uslugama i upravljanje on-line računima;
 • Omogućavanje vaše identifikacije i vaše autentifikacije;
 • Praćenje kontakata sa zdravstvenim radnikom u vezi sa naučnim i medicinskim temama;
 • Upravljanje objavljenim medicinskim informacijama;
 • Omogućavanje vašeg učešća na vebinarima;
 • Pristup svim funkcionalnostima i opcijama Veb-sajta;
 • Omogućavanje komunikacije sa drugim korisnicima Veb stranice;
 • Pružanje statističkih analiza;
 • Omogućavanje nama da komuniciramo s vama;
 • Sprovođenje komunikacijske i informativne kampanje kroz različite kanale;
 • Poboljšanje kvaliteta korišćenja Veb stranice i naših usluga;
 • Prilagođavanje sadržaja;
 • Primanje komunikacije o našim uslugama, o nama ili o našim proizvodima, zavisno o slučaju

 

 

Pravna osnova

Vaši podaci se obrađuju:

 

 • na osnovu vaše saglasnosti (ispunjavanje formulara je jasan pozitivan čin koji je jednak davanju saglasnosti);
 • da bi se ispoštovala zakonska obaveza kojoj INNOTECH podleže kao kontrolor;
 • tako da se zaštitite vaši vitalni interesi ili oni druge fizičke osobe;
 • za obavljanje misije od javnog interesa ili one koja spada u javna ovlašćenja data u INNOTECH-u kao kontroloru;
 • za legitimne interese INNOTECH-a, osim ako vaši interesi ili vaše osnovne slobode i prava preovlađuju nad istim.

 

 

Sigurnost i poverljivost podataka

INNOTECH je uspostavio tehničke i organizacione mere bezbednosti koje su odgovarajuće i razumne da zaštite poverljivost podataka koje INNOTECH prikuplja i čuva i da ih zaštite od bilo kakvog ilegalnog otkrivanja ili pristupa i protiv njihovog gubitka, uništenja, promene ili slučajne štete, uzimajući u obzir stanje tehnološkog znanja i troškove primene.

 INNOTECH je poverio hosting podataka kompaniji MICROSOFT AZURE, koja je ovlašćena za skladištenje zdravstvenih podataka, kako bi obezbedila najbolji nivo bezbednosti Vaših podataka.

 

 

Trajanje skladištenja

Vaše podatke čuvamo 3 godine nakon zatvaranja vašeg naloga

Po isteku gore navedenog termina, izbrisaćemo Vaše podatke. Pre isteka ovog perioda, možemo uspostaviti kontakt sa vama kako bismo videli da li biste pristali na duži rok čuvanja vaših podataka, u kom slučaju će se gore navedeni termin ponovo aktivirati.

 

  

Obavezno ili opciono davanje podataka

Podaci koji su neophodni za postizanje gore opisanih ciljeva označeni su na obrascu za kontakt. Ako ne ispunite ova obavezna polja, nećemo biti u mogućnosti da obrađujemo vaše zahteve i / ili da vam pružimo potrebne usluge.

 

Podaci koji nisu obeleženi zvezdicom nisu obavezni; omogućuju nam da vas bolje upoznamo i unapredimo našu komunikaciju i usluge prema vama.

  

 

Kolačići

Navigacija na Veb lokaciji generiše kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke na vašem uređaju, koji sakupljaju određenu količinu podataka (npr. vreme posete, broj poseta, izvor unosa, preferencije).

 

U vašem računaru kolačićima upravlja vaš Internet pretraživač. Možete u bilo kojem trenutku onemogućiti kolačiće odabirom odgovarajućih parametara vašeg pretraživača da biste onemogućili kolačiće. U tom slučaju neke stranice Sajta možda neće raditi ispravno.

 Mi koristimo kolačiće: 

 • Da bismo omogućili da Veb sajt ispravno radi;

Kolačići se čuvaju najviše 13 meseci. Ovaj period se ne produžava daljim posetama.

  

 

Primaoci podataka

Kao deo naših usluga, možemo preneti ili dati pristup Vašim podacima:

 • Kompanijama / Konsultantima zaduženim za upravljanje Veb-sajtom;
 • INNOTECH-u i njegovim podružnicama;
 • Našim partnerima;
 • Bilo kojim administrativnim ili sudskim / pravosudnim organima kada postoji zakonski osnov da se to učini po važećem zakonu, uključujući i prema stranim zakonskim odredbama.

INNOTECH će dozvoliti partneru pristup vašim podacima pod uslovom da taj partner garantuje da će uspostaviti adekvatan nivo zaštite podataka i čuvanja. Takođe zahtevamo od naših partnera ugovorne obaveze u vezi sa zaštitom i čuvanjem Vaših podataka. Stoga, Naši partneri mogu koristiti Vaše podatke samo za naše potrebe ili za pružanje usluga za vama, bez ikakve druge svrhe.

 

INNOTECH će možda morati da prosledi vaše podatke trećoj strani ako je takva komunikacija dozvoljena i zahtevana zakonom ili sudskom odlukom ili ako je takva komunikacija neophodna da bi se osigurala zaštita i odbrana naših prava.

 Izvan ovih slučajeva, vaši podaci neće biti preneti ili dati pristup trećoj strani bez vašeg prethodnog pristanka.

 U slučaju potencijalnog prenosa Vaših podataka u drugu zemlju Evropske unije (u daljem tekstu: EU), INNOTECH je izvršio ili će izvršiti posebne sporazume sa svojim podizvođačima, kako bi garantovao da obrađuju Vaše podatke prema INNOTECH-ovim uputstvima i da sprovode i preduzimaju odgovarajuće mere poverljivosti i čuvanja za adekvatan nivo zaštite. INNOTECH neće prenositi Vaše podatke podizvođaču koji se nalazi van EU, osim ako je Podizvođač sproveo odgovarajuće mere poverljivosti i čuvanja Vaših podataka u skladu sa zahtevima zaštite ličnih podataka u EU (na primer, obezbeđivanjem sistematskog potpisa Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, od strane svih podizvođača sa sedištem u zemlji koja nema adekvatan nivo zaštite ličnih podataka; standardne ugovorne klauzule EU će se izvršavati između INNOTECH-a i podizvođača koji se nalaze van EU.)

 

 

Vaša prava

Imate pravo na pristup, ispravljanje, brisanje ili traženje prenosivosti Vaših podataka. Takođe imate pravo da tražite da ograničite obradu Vaših podataka i pravo da povučete svoj pristanak.

 Imate pravo da zatražite da u svakom trenutku obrišete svoj lični nalog i da se uspprotivite:

 Obradi Vaših podataka u komercijalne svrhe od strane INNOTECH-a;

 • Iz ličnih razloga, obradi Vaših podataka na osnovu legitimnih interesa od strane INNOTECH-a.
 • Ova prava se mogu iskoristiti u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na dpo@innothera.com.

 Pored toga, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu.

Copyright © 2019 - 2020 - Smartleg